ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. A tájékoztató célja és hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza Németi Árpád E.V. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

Továbbá jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására.

A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes és különleges adatok kezelésére.

2. Irányadó jogszabályok

Az adatkezelő Németi Árpád E.V. által végzett adatkezelésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Adatvédelmi Törvény”).

3. Az Adatkezelő adatai

A Betyár Marketing nevében:

Név: Németi Árpád E.V.

Székhely: 2119, Pécel Jókai utca 86.

Postai cím: 2119, Pécel Jókai utca 86.

Nyilvántartási szám: 53031806

Adószám: 69333918-1-33

E-mail cím: info@betyarmarketing.hu

Telefonszáma: +36(20)3342083

Honlap: https://betyarmarketing.hu

4. Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya és elfogadása

4.1. Időről időre ezen tájékoztató változhat a különböző frissítések miatt. A Betyár Marketing oldal nevében Németi Árpád E.V. fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, előzetes általános értesítés nélkül módosítsa, a módosítást követő hatállyal.

Erre való tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a https://betyarmarketing.hu weboldalra abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változások elfogadhatóságát.

Ezen tájékoztató utolsó frissítésének időpontja: 2019.10.10.

4.2. (Amennyiben a tájékoztató nem jelenik meg, kérésére e-mailben megküldjük Önnek a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát.) Az adott információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen tájékoztatónak az információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

5. A gyűjtött személyes adatok

5.1. Általánosságban Ön használhatja https:/betyarmarketing.hu weboldalt úgy is, hogy nem ad semmilyen információt a részünkre, ugyanakkor ha igénybe kívánja venni valamelyik szolgáltatásunkat, például ajánlatot kér az ajánlatkérő űrlapon, Gravity Forms-on keresztül, melyhez személyes adatai is szükségesek – akkor ezzel kapcsolatban kérünk Önnel kapcsolatos adatokat.

5.2. Az Ön által Betyár Marketing számára a honlapon keresztül megadott információk a következő adatokat tartalmazhatják:

az Ön nevét és kapcsolattartási adatait, ideértve levelezési és e-mail címét, telefonszámát, egyéb internetes elérhetőségét;

opcionálisan a cégének a nevét, cégének alapvető adatait, cégfilozófiáját, elképzeléseit leendő honlapjáról

5.3. Nem a honlapon (és adatfeldolgozón) keresztül megadott személyes adatai tartalmazhatják a fentieken túl:

az Ön vagy cége bankszámlaszámát, számlázási címét

egyéb, a szerződésben kölcsönös megállapodás útján feltüntetett személyes adatokat

5.4. Az általunk gyűjtött információk egy része az Adatvédelmi Törvény szerinti személyes adat. Ez azt jelenti, hogy az adat kapcsolatba hozható Önnel, illetve az adat alapján az Ön személye azonosítható. Ilyen különösen az Ön neve, azonosító jele, valamint egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, Önre vonatkozó következtetés.

A Személyes Adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata Önnel helyreállítható. Akkor helyreállítható Önnel a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

5.5. Ezen tájékoztatóban a ‘Személyes Adat’ és ‘Önnel kapcsolatos adat’ kifejezéseket rokonértelműként használjuk.

5.6. Az Önnel kapcsolatos adatokat különféle módszerekkel gyűjtjük, ideértve az alábbi eseteket:

(a) mikor a Betyár Marketing weboldalon keresztül bocsátja Ön a rendelkezésünkre; vagy

(b) mikor Ön személyesen, telefonon, írásban, interneten keresztül, szolgáltatásaink használatával, vagy egyéb módon lép kapcsolatba velünk és információt bocsát rendelkezésünkre.

5.7. Az Önnel kapcsolatos információt csak addig őrizzük, amíg az az adatkezelés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas, amelynek elérése miatt a gyűjtésére sor került, illetve addig, amíg bármely szerződés, vagy jogszabály azt lehetővé teszi.

6. Az adatok kezelése

6.1. Az Önnel kapcsolatos adatokat a következő célok érdekében kezeljük:

(a) az igényfelmérő űrlap kitöltése után az Önnel való kapcsolat felvétele céljából, illetve

(b) weboldalunk által nyújtott szolgáltatásaink céljából (ideértve minden velünk, a szolgáltatásainkkal kapcsolatos információ keresését, vagy kérését);

(c) piacunk, ügyfeleink, és szolgáltatásaink kiértékelése és elemzése céljából (ideértve az Ön véleményének kikérését szolgáltatásainkról, valamint ügyfél-igény és elégedettség felmérés végzését);

(d) az általunk ajánlott szolgáltatások nyújtása, ellenőrzése, átdolgozása, illetve bővítése céljából;

(e) az Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeink (ideértve a szolgáltatásaink Ön részére történő eladását), továbbá minden hasonló jellegű szerződéses kötelezettségeink teljesítése céljából; promóciók szervezése céljából;

(f) amennyiben Ön nálunk, vagy egy másik üzleti partnerünkhöz tartozó társaságnál történő alkalmazása céljából adott részünkre információt, az erről való döntéshez; valamint

(g) a fentiekkel összefüggésben az Önnel való kommunikáció céljából.

6.2. Az Önnel kapcsolatos adatok adatkezelésének több jogalapja is lehet:

(a) első sorban az Ön hozzájárulásával kezeljük az adatait;

(b) az Önnel megkötött szerződésben megadott Személyes Adatai a szerződés teljesítéséhez szükségesek, ezért ezen jogalapnál fogva is kezelhetjük az adatait;

(c) az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, így például az esetleges adóhatósági vizsgálatok miatt az elévülési idő végéig meg kell őriznünk a szerződéseinket.

6.3. Az általunk kezelt adatokat az Ön kérésére töröljük a jelen tájékoztatóban meghatározott feltételekkel, illetőleg kivételekkel. Szerződéskötés esetén az Ön adatait a szerződés megszűnésétől számított 7 éven keresztül megőrizzük és csak utána töröljük.

7. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

7.1. A jogszerű adatkezelés érdekében Adatkezelő biztosítja, hogy nem férhet hozzá jogosulatlan személy az Ön adataihoz. Abból a célból, hogy megvédjük az Ön Személyes Adatát különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen, észszerű fizikai, elektronikus és igazgatási eljárásokat foganatosítottunk.

Ezen tevékenységünk során különös tekintettel vagyunk arra, hogy az Ön Személyes Adatának kezelése során megakadályozzunk minden jogellenes, illetve illetéktelen eljárást. A Betyár Marketing az iratokat Pécelen, fizikailag zárható helyen és zárható szekrényben kezeli, őrzi, melyhez illetéktelen nem férhet hozzá. Az iratokhoz csak és kizárólag arra jogosult, a Betyár Marketing képviseletében eljáró személyek (jelen pillanatban – 2019. 10. 10. – kizárólag Németi Árpád) férnek hozzá. Az online tárolt adatok jelszóval védettek, és szintén csak az arra jogosult személy férhet hozzájuk. A jogszerű adatkezelés érdekében A Betyár Marketing tűzfalat és antivírus programot használ a külső támadások ellen.

7.2. Az Önnel kapcsolatos Személyes Adatokat az Ön engedélye nélkül nem tesszük hozzáférhetővé harmadik fél részére, kivéve:

(a) abban az esetben, ha alkalmazottaink, munkatársaink, szállítóink, illetve kereskedelmi partnereink részéről az adatkezelés céljával összefüggően végrehajtandó feladatok teljesítése miatt az szükséges (ideértve az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat) az értékesítésben történő segítségnyújtást, piackutatást, ügyfelek részére nyújtandó szolgáltatásokat; számlakezelést, az Ön részére biztosítandó termékek és szolgáltatások nyújtását és ellenőrzését, illetve promóciós célokat);

(b) abban az esetben, ha az Önnel kapcsolatos információ más cégekkel, pénzügyi szervezetekkel, vagy állami szervekkel történő közlése (jogszabályban meghatározottak szerint) bűnmegelőzési, illetve fogyasztóvédelmi okokból szükséges vagy kívánatos;

(c) Adatkezelő képviseletét ellátó ügyvéd abban az esetben szintén megismeri az Ön személyes adatait, amennyiben az Ön által megadott adatokkal kapcsolatban bármilyen jogi eljárásra sor kerülne;

(d) amennyiben jogszabály előírja, vagy lehetővé teszi, avagy jogerős bírósági, hatósági határozat kötelez minket erre.

Abban az esetben, ha az Ön Személyes Adatát gondosan kiválasztott harmadik féllel, vagy a fenti felsorolásban szereplő harmadik féllel megosztjuk, minden esetben eleget teszünk az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírásoknak, szükség esetén a harmadik féllel kötött szerződéses rendelkezések útján biztosítva, hogy a harmadik fél:

(a) ne használhassa fel az Ön Személyes Adatát az általunk megjelöltektől, illetve a jelen iránymutatásban foglaltaktól eltérő célokra, és;

(b) megfelelő biztonsági intézkedéseket tegyen annak érdekében, hogy megvédje az Ön  Személyes Adatát különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Mi minden szükséges óvintézkedést megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy azon alkalmazottaink, munkatársaink, szerződéses partnereink, akik hozzáférhetnek az Önnel kapcsolatos információkhoz, azokat a jelen iránymutatással, illetve az adatvédelmi jogszabályokban foglalt kötelezettségekkel összhangban tudják kezelni.

Alkalmazottainkkal, munkatársainkkal, szerződéses partnereinkkel kötött szerződésekben biztosítjuk, hogy a rendelkezésükre bocsátott adatokkal kapcsolatban titoktartási kötelezettséget vállaljanak.

7.3. Az Ön által megadott személyes adatokat digitálisan tároljuk és biztonságosan megőrizzük a Betyár Marketing székhelyén vagy a vállalkozás tulajdonát képező számítástechnikai eszközökön.

7.4. A kezelt adatokat az alábbi esetekben a szerződés vagy egyéb cselekvés teljesítéséhez kapcsolódóan közöljük, vagy közölhetjük harmadik országbeli adatfeldolgozókkal:

a, Feliratkozás ingyenesen letölthető anyagainkra

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatkezelés célja: digitális anyag e-mailben történő elküldése

Adattovábbítás: MailChimp, 512 Means St Suite 404 Atlanta, GA 30318 USA,

Az adattovábbítás jogalapja: ­érintetti hozzájárulás

Adatfeldolgozók: MailChimp, 512 Means St Suite 404 Atlanta, GA 30318 USA, A MailChimp frissen megjelent adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Az adatok törlésének határideje: visszavonásig

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az ingyenes anyag letöltésének ellehetetlenülése

b, Hírlevélre történő feliratkozás

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatkezelés célja: digitális anyag és ajánlat e-mailben történő elküldése

Adattovábbítás: MailChimp, 512 Means St Suite 404 Atlanta, GA 30318 USA,

Az adattovábbítás jogalapja: ­érintett hozzájárulás

Adatfeldolgozók: : MailChimp, 512 Means St Suite 404 Atlanta, GA 30318 USA, A MailChimp frissen megjelent adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Az adatok törlésének határideje: visszavonásig

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az ingyenes anyag letöltésének ellehetetlenülése; ingyenes blogcikk értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes videós adás értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes közösségi tartalom értesítők küldésének ellehetetlenülése; ajánlat értesítők küldésének ellehetetlenülése; a cég partnerei által meghirdetett, online marketing és vállalkozásfejlesztés témájú ajánlat-értesítéseinek ellehetetlenülése

Ezen felül:

– Facebook Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, mint a facebook.com oldal üzemeltetője. A Facebook Adatkezelési Tájékoztatója ezen a címen érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation

7.5. Az Ön adatait Magyarországon nem továbbítjuk további külsős adatfeldolgozó számára, (például online marketing tevékenység végzése céljából).

7.6. Ön a jelen tájékoztató elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az adatait továbbítsuk a fenti 6.4. pontban meghatározott adatkezelőknek.

8. A honlap látogatóinak adatai

8.1. Németi Árpád E.V. mint adatkezelő az általa https://betyármarketing.hu weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít.

8.2. Németi Árpád E.V. mint adatkezelő által https://betyármarketing.hu weboldal html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében.

8.3. A Betyár Marketing, mint adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat a https://betyarmarketing.hu weboldalról és egyéb internetes helyekről.

Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

8.4. A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg.

További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható: http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/

9 . Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

9.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Ön kérheti, hogy a Betyár Marketing nevében eljáró Németi Árpád E.V., mint adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e az Ön személyes adatát, és ha igen, akkor az általunk kezelt személyes adataihoz biztosítsunk az Ön számára hozzáférést.

Önnek joga van ahhoz, hogy a következő személyes adatokhoz információkhoz hozzáférést kapjon, amennyire az Önre vonatkozó adatot érint:

(a) az adatkezelés céljáról;

(b) az Ön személyes adatainak kategóriáról;

(c) azon címzettek vagy címzettek kategóriáról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket;

(d) ha az adatok nem Öntől származnak, akkor a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról;

(e) személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítása esetén azokról a garanciákról, amelyek az adattovábbítások jogszabályoknak megfelelő rendelkezését biztosítják;

(f) az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Ön a személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az 1. pontban rögzített címre küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@betyarmarketing.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet.

A levélben küldött tájékoztatás kérés akkor hiteles, ha a megküldött kérelem alapján Ön egyértelműen beazonosítható.

Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést is csak akkor tekinthető hitelesnek, ha azt az Ön regisztrált – vagy korábbi szerződéskötés során megadott – e-mail címéről küldik.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet Önnek a Betyár Marketing által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az Ön adatait.

Az Ön kérelme a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mailben teljesítésre kerül.

9.2. Ön kérheti az általunk kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését. A helyesbítés vagy módosítás kérésére ugyanolyan formában (írásban vagy e-mail útján) kerülhet sor, mint a fenti 6.1. pontban meghatározott tájékoztatás kérésre.

9.3. Ön kérheti a Betyár Marketing által a weboldalon online vagy a valóságban kezelt személyes adatainak törlését.

A törlés megtagadható, ha az adatkezelés szükséges

(a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy

(b) ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint

(c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról a Betyár Marketing nevében fent említett eljáró személy, mint adatkezelő minden esetben tájékoztatja Önt, megjelölve a törlés megtagadásának indokát.

Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

A törlés kérésére ugyanolyan formában (írásban vagy e-mail útján) kerülhet sor, mint a fenti 7.1. pontban meghatározott tájékoztatás kérésre. Kérelmét a lehető az adatkezelő a legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

9.4. A közvetlen értékesítéssel kapcsolatban Ön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen kérheti tőlünk, hogy töröljük az erre vonatkozó adatbázisunkból, kapcsolatba lépve velünk info@betyarmarketing.hu e-mail címen vagy a +36 20 334 2083 telefonszámon.

Továbbá, ha Ön közvetlen értékesítési jellegű anyagot kap tőlünk e-mailben, vagy SMS útján, mind az e-mailben, mind az SMS-ben emlékeztetni fogjuk Önt arra, hogy bármikor lehetősége van korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen kérni, hogy a közvetlen értékesítéssel kapcsolatos adatbázisunkból töröljük.

Amennyiben Ön ezt kéri, akkor az Ön Személyes Adatát haladéktalanul töröljük a jelen pontban hivatkozott adatbázisunkból.

9.5. Ön kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az adatkezelő korlátozza, ha a következő pontokban rögzített esetek valamelyike teljesül:

(a) Ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

(b) ha az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

(c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

(d) Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az adatkelező minden esetben megjelöli az általunk kezelt személyes adatot, ha Ön vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A felhasználó (honlap látogatója vagy szerződött Ügyfél) kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de a felhasználó ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

A Betyár Marketing az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt. A korlátozás kérésére ugyanolyan formában (írásban vagy e-mail útján) kerülhet sor, mint a fenti 7.1. pontban meghatározott tájékoztatás kérésre.

9.6. Ön kérheti, hogy Adatkezelő az Ön által rendelkezésére bocsátott és az általunk automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Ön részére átadja és/ vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

Az adatok átadásának és továbbításának kérésére ugyanolyan formában (írásban vagy e-mail útján) kerülhet sor, mint a fenti 7.1. pontban meghatározott tájékoztatás kérésre. Az Adatkezelő (Betyár Marketing, Németi Árpád) az Ön kérelmét a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

9.7. Ön tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen

(a) ha a személyes adatok kezelése kizárólag a Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett személy gyermek;

(b) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy

(c) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Az Adatkezelő az Ön tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítést kapnak mindazok, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

10. Jogérvényesítési lehetőségek

10.1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal írjon nyugodtan az info@betyarmarketing.hu e-mail címre!

10.2. Ön az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is fordulhat.

10.3. Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Pécel, 2019.10.10

a Betyár Marketing nevében

Németi Árpád, egyéni vállalkozó